Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Den gode skole skaber vi sammen

 • Læs op

Indhold

  I skole/hjemsamarbejdet tages udgangspunkt i at den gode skole skaber vi sammen.

  Forældrene og den forskellighed, der er i forældergruppen, ses som resurser, som skal bringes i spil. Der arbejdes målrettet med at skabe et forælderfællesskab omkring den enkelte klasse, hvor elevernes trivsel og mangfoldigheden er udgangspunktet.

  Det er målet for forældersamarbejdet i gennem hele skoleforløbet, at 90% af forældrene møder op til klassearrangementer og alle møder op til skole/hjemsamtaler.

  Vi ønsker at forældrene oplever, at de bliver set, hørt og forstået, og der er særlig opmærksomhed på, at det sker i kommunikationen om den enkelte elev i en konkret problemstilling

  Skolebestyrelsen

  Skolebestyrelse har vedtaget en række principper for det gode skole/hjemsamarbejde. Målene med principperne er:

  • At fremme det gode børne- og ungdomsliv, hvor alle børn og unge trives og udvikles
  • At fremmer elevernes faglige udvikling
  • At fremme et godt forældrefællesskab
  • At sikre en høj kvalitet i skole/hjemsamarbejdet i alle klasser
  • Principperne er indsat som bilag til sidst i dokumentet

  Retningslinjer:

  For skolen gælder:Som skole har vi det generelle ansvar for det gode skole/hjemsamarbejde. Det er de professionelle, der har ansvaret for dialogen/relationen.

  Ledelse, lærere og pædagoger insisterer på det gode skole/hjemsamarbejde, for skolen som helhed og i den konkrete klasse og for den konkrete elev.

  Lærerne sikrer, at der vælges et forældreråd.

  Forventninger til forældrene er: At forældrene arbejder for, at deres børn skal være ambitiøse, og at de ved, at der skal hårdt arbejde til at blive dygtige. Det kræver blandt en tydelig udmelding til forældrene om, at elevernes skolegang er et fælles ansvar mellem skole og hjem – det skal f.eks. gøres tydeligt, at der stadig skal læses lektier i hjemmet, tjekkes skoletaske, osv. 

  At forældre viser deres børn og unge, at de er interesseret i børnenes liv i dagtilbud, klub og skole. Dette kræver en klar udmelding fra skolens side om, hvilke opgaver der hører til forældrene og hvilke opgaver der er lærernes.

  At forældrene møder op til de arrangementer skolen indkalder til. Det er f.eks. forældremøder, skole/hjemsamtaler, sensommermarked, fællesmøder på skolen.

  At forældrene samarbejder med lærerne om elevernes skolegang bl.a. ved at understøtte elevernes faglige og sociale udvikling. Forældrene arbejder sammen med lærerne om, at eleverne når de tydelige mål, som lærerne opstiller for dem.

  At forældrene sikrer, at eleverne møder veludhvilede og parate til skoledagen. Dvs. at eleverne møder til tiden, og at de har fået morgenmad, og at man som forælder sørger for, at penalhuset er i orden, biblioteksbøger og idrætstøj er med til den rette dag.

  At forældre går i dialog med os, hvis der er noget man undrer sig over, eller man føler sig usikker på i det daglige.

  At forældrene taler positivt om elevernes skolegang, og hvis der er vanskeligheder eller uenigheder mellem forældre og skole, bliver det en sag mellem de rette voksne. Det er vigtigt at få afklaret uenigheder med det samme.

  At forældrene indgår i forældrerådet for klassen, og støtter op om arbejdet i forældrerådet.

  Forventninger forældrene kan have til os:

  At forældrene involveres i deres barns skolegang. Det sker ved:

  At forældrene orienteres om arbejdet med tydelige læringsmål for eleven både omkring dannelse og læring igennem elevplanen.

  At der kommer kort meddelelser om elevernes/klassens succes, gode handlinger på intra.

  At forældrene orienteres og involveres i nødvendigt omfang, når deres barn har haft en uhensigtsmæssig eller bekymrende adfærd eller har været involveret i skænderi, slagsmål e.l.

  At forældrene orienteres og involveres i nødvendigt omfang, når deres barn har haft en uhensigtsmæssig adfærd eller har været involveret i skænderi, slagsmål e.l.

  At forældrene løbende bliver orienteret om klassens sociale liv, faglige udvikling og aktiviteterne med klassen.

  Helt specifikt bliver forældrene involveret:

  • Hvis eleven bliver drillet og dermed ikke trives, eller hvis barnet eller den unge driller, så andre ikke trives.
  • hvis eleven er usædvanligt stille
  • hvis eleven er voldsomt udad reagerende eller
  • hvis eleven på bekymrende vis ændrer adfærd.

  Forældremøder og skole/hjemsamtaler

  Det sikres, at omfanget og indholdet af skole/hjemsamarbejdet medfører, at forældrene er involveret i deres barns skolegang, og at forældrene har en indsigt i hvad skolearbejdet går ud på.

  Forældrene orienteres jævnligt om klassens faglige og sociale udvikling. Det vil være afhængigt af årgange.

  I indskolingen vil det være naturligt at der informeres gennem ugebreve i forlængelse af nuværende praksis. På mellemtrinnet og i udskolingen vil det f.eks. ske genne nyhedsbreve med forskellig frekvens afhængigt af fag. Ca. 4 gange om året

  Der afholdes normalt to forældremøder og to skole/hjemsamtaler om året.

  Pædagogerne deltager i møderne i indskolingen.

  Forældremøderne planlægges, så der er mulighed for dialog, og så der er mulighed for drøftelser på møderne. Der afsættes den nødvendige tid. 

  Skolehjemsamtalerne skal sikre at forældre involveres i elevernes faglige og sociale udvikling. Der tages udgangspunkt i elevplanen og dermed de tydelig mål for eleven.

  Der afsættes tid til, at der kan foregå en dialog. For at der kan skabes tid til det afholdes samtalerne som udgangspunkt inden for hvert fag. Det vil sige, at matematiklærerne holder samtaler i matematik, dansklæreren i dansk osv. Blandt klassens lærere aftales hvem der påtager sig samtalen om den enkelte elevs sociale udvikling og målsætning og forældrene orienteres.

  Hvis der er særlige behov eller særlige vanskeligheder for en elev, skal det være drøftet i anden sammenhæng, så skole/hjemsamtalen kan dreje sig om de faglige og de sociale mål.

  Det anbefales, at man afprøver andre former for skole/hjemsamtaler end at afholde en stribe samtaler på en dag.

  Klasseråd

  Der vælges 3 - 4 forældre til et klasseråd. klasserådene vælges på forældremøderne i efteråret og fungerer fra 1. oktober og et år frem.

  Formålet med klasserådene er:

  • At arbejde for det gode forældrefællesskab bl.a. ved at lave arrangementer for elever og forældre i klassen i regi uden for skolen.
  • At der er en forældregruppe, som klassens lærere kan kontakte i forbindelse med arrangementer, initiativer for forældrene og søge gode ideer hos.
  • At være kontaktpersoner i forbindelse med arbejdet med Sensommermarked
  Sidst opdateret: 17. november 2023